Kyiv’i neden seviyorum? Yerleşmeme neden olan 5 madde!

Arena City’e bakan apartmanın balkonundan bir resim

Ulaşım, akıllı şehir ve Uber

Barlar ve Gece Hayatı

Şehir planlaması

Data paketleri ve internet hızı

Eğlence

--

--

https://mirkan.dev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store